ÅRSMØTE 2017

Årsmøte 31. mars 2017

Møteprotokoll.

Org.kart 2017-2018 vedtatt 24.03.2017

Styrets årsberetning for året 2016

Regnskapsammendrag for 2016

Vedtatt budsjett for 2017

ÅRSMØTE 2016

2015

ÅRSMØTE I BERGESIDEN VEL 26.02.2015
24. stemmeberettigde personer til stede.
Sak 1: Åpning          
• Godkjent møteinnkalling og saksliste.    
           
Sak 2: Valg av møteleder, referent og underskrift av protokollen.  
Møteleder: Arne Idar Grandahl  
Referent:  Ragnhild Brodersen  
Undertegne protokoll: Alle undertegner protokollen.  
           
Sak: 3 Styrets årberetning for 2014.        
• Årsberetningen ble lest opp av møteleder og enstemmig godkjent.  
           
Sak 4: Årsregnskapet for 2014 og forslag til budsjett for 2015.    
• Årsregnskapet ble ikke fremlagt grunnet dataproblemer. Blir sendt medlemmene  
så fort det er ferdig. Godkjent av både årsmøtet og revisorene.  
           
• Forslag til budsjett for 2015 ble gjennomgått og årmøte bestemte å gå videre  
med planene om å sette opp egen scene, framfor leie.    
           
Sak 5: Forslag til ny organisasjonsplan for 2015 - 2016.      
• Planen ble lagt fram og enstemmig godkjent.      
           
Sak 6: Valg          
Styret:          
Styreleder: Arne Idar Grandahl 1 år 900 96 885 Gjenvalg  
Nestleder: Ellen Grandahl 1 år 952 08 645 Ikke på valg  
Sekretær: Ragnhild Brodersen 1 år 952 67 406 Ikke på valg  
Kasserer: Tor Øyen Hol 1 år 938 08 598 Ikke på valg  
Styremedlem: Ragnar Einarsrud 1 år 94 006 523 Ikke på valg  
Styremedlem: Jorunn Kravdal 2 år 975 62 357 Gjenvalg  
           
Valgkomite: Svein Kynbråten 1 år 970 94 075    
  Jorunn Kravdal 2 år 975 62 357    
  Tor Øyen Hol 3 år 938 08 598 Ny  
           
Revisorer: Sigrid Halvorsen 1 år 932 83 010 Ikke på valg  
  Svein Hetting 1 år 932 17 318 Ikke på valg  
           
Arrangementkomite:        
Leder: Cathrine Hagen 2 år 474 54 449 Ny  
Medlemmer: Inger Marie Einarsrud 2 år 991 57 863 R/Gjenvalg  
  Marianne Einarsrud 2 år 971 69 736 R/Ny  
  Einar Finstad 2 år 907 49 566 R/Ny  
  Liv Finstad 2 år 909 76 663 Trim/Ny  
  Tor Åge Flaten 2 år 941 25 435  R/Gjenvalg  
  Alf Arie Frid 2 år 907 30 819 Park/orden/Ny  
  Terje Frydenlund 2 år 468 97 247 R/Ny  
  Wenche Irene Frydenlund 2 år 913 30 212 R/Ny  
  Liv Johanne Grandahl 2 år 934 45 606 Kjøkken/Gjenvalg  
  Svein Erik Grandahl 2 år 954 63 239 R/Gjenvalg  
  Gunhild Grønvold 2 år 906 23 773 Loddsalg/Ny  
  Marianne Gulli 2 år 902 58 383 Ny  
  Willy Gunnarsrud 2 år 911 27 850 R/Gjenvalg  
  Solveig Gunnarsrud 2 år 952 57 498 R/Gjenvalg  
  Anita Helena Hansen 2 år   R/Ny  
  Asbjørn Holterud 2 år 62 42 04 92 Eiendom/R/Gjenv.  
  Arvid Kravdal 2 år 954 87 586 Eiendom/Gjenvalg  
  Jorunn Kravdal 2 år 975 62 357 Kjøkken/Gjenvalg  
  Svein Kynbråten 2 år 970 94 075 R/Gjenvalg  
  Johan Moe 2 år 926 15 206 R/Ny  
  Marit Nilsen 2 år 974 89 039 R/Ny  
  Aud Nyberg 2 år 952 25 464 Kjøkken/R/Gjenvalg  
  Vidar Nyen 2 år 913 08 923 Eiendom/R/Ny  
  Rolf Gunnar Osrønningen 2 år 413 49 669 R/Ny  
  Bent Rune Ous 2 år 948 69 603 Ny  
  Ole Magnar Rønning 2 år 926 39 383 Eiendom/R/Gjenvalg  
  Tina Rønning 2 år 991 53 336 Kjøkken/Gjenvalg  
  Harvey Rønningen 2 år 907 56 019 Elektro/R/Ny  
  Arve Skjærbæk 2 år 907 31 447 Eiendom/Ny  
  Else Margrethe Solberg 2 år 990 12 208 Ny  
  Jan Ivar Sparby 2 år 907 79 731 Gjenvalg  
  Sigmund Tøraasen 2 år 909 40 425 Eiendom/R/Ny  
  Eli Tøraasen 2 år 470 15 596 R/Ny  
  Kjell Anders Vaaler 2 år 941 35 945 R/Ny  
  Rolf Vangmyr 2 år   R/Ny  
  Steve Vilming 2 år 976 90 687 Eiendom/R/Gjenvalg  
  Marianne Vilming 2 år 975 63 169 Kjøkken/R/Gjenvalg  
           
I tillegg trer styret inn ved arrangementer.   R = Reserve    
           
Sak 7: Eventuelle innkomne forslag eller vedtektsendringer.    
• Ingen innkomne saker.        
           
• Etter forslag fra styret ble det enstemmig vedtatt å øke årskontigenten fra kr. 125,- 
til kr. 200,- for familemedlemskap og kr. 150,- for enslige.     
           
• Styret ba årsmøtet om tillatelse til å gjennomgå og fastsette nye priser for utleie  
av velhuset m.m.  Enstemmig vedtatt.        
           
• Møtet hevet kl. 19:45.        
           
Kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker fram til kl. 21:30.    

2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BERGESIDEN VEL 24.04.2014    
             
Sak 1: Åpning          
  Godkjent møteinnkalling og saksliste.                                                                       
             
Sak 2: Valg av møteleder og referent                                                                                 
  Møteleder: Arne Idar Grandahl                                                                                  
  Referent: Ragnhild Brodersen                                                                                      
  Undertegne protokoll: Det ble bestemt at alle til stede skulle undertegne protokollen.
             
Sak 3: Styrets årsberetning for 2013        
  Årsberetningen ble lest opp av møteleder og enstemmig godkjent.  
             
Sak 4: Årsregnskapet for 2013                                                                                               
  Årsregnskapet ble godkjent, men det ble påpekt at enkelte poster burde vært mer spesifisert.
  Styret tok dette til orientering og vil arbeide fram en endret oversikt.                
             
Sak 5: Forslag til budsjett for 2014                                                                                          
  Budsjettet ble gjennomgått og godkjent. Men det ble påpekt at man må finne en bedre løsning
  for å sikre nok hjelp til de forskjellige arrangementer.    
  Det ble vedtatt at man skal sette opp vaktlister og at hver enkelt ved et eventuelt forfall selv må
  skaffe reserve.                                                                                                                 
             
Sak 6: Andre saker som hører inn under årsmøtet. Herunder innkomne forslag.  
  Det var ingen saker under sak 6.      
             
Sak 7: Valg          
  Styret:          
  Leder Arne Idar Grandahl 1 år (gjenvalg)  
  Nestleder Ellen Grandahl 2 år (gjenvalg)  
  Sekretær Ragnhild Brodersen 2 år (gjenvalg)  
  Kasserer Tor Øyen Hol   2 år (gjenvalg)  
  Styremedlem Ragnar Einarsrud 2 år (gjenvalg)  
  Styremedlem Jorunn Kravdal 1 år (gjenvalg) Varamedlem
             
  Valgkomite:          
    Eli Tøraasen   1 år    
    Svein Kynbråten 2 år    
    Jorunn Kravdal 3 år    
             
  Revisorer:          
    Sigrid Halvorsen 2 år    
    Svein Hitting   2 år    
             
  Arrangementskomite:        
    Jorun Kravdal                                (ikke på valg)  
    Tina Rønning                                  (ikke på valg)  
    Ellen Pedersen og Ronny Kareliussen (ikke på valg)  
    Marit og Svein Kynbråten                 (ikke på valg)  
    Nina og Tørris Nyborg                    (ikke på valg)  
    Terje Rønning                                     (ikke på valg)  
    Ragnhild Brodersen                          (ikke på valg)  
    Inger Einarsrud                               (ikke på valg)  
    Jan Ivar Sparby                               (ikke på valg)  
             
    Solveig og Willy Gunnarsrud      (reserve)  
    Liv Johanne Grandahl                    (reserve)  
             
  Hele arrangemenstkomiteen er på valg i 2015.    

2013

Liv Vangmyr og Cathrine Hagen.

BERGESIDEN VEL avholdt årsmøte på Bergesiden Grendetun torsdag 30. mai 2013.

21 personer møtte og det ble noen utskiftninger både i styret og i arrangementskomiteen. (Se nedenfor og under STYRET).

Det er gledelig at flere nye og yngre personer har funnet interesse for vellet og dets arbeid for alle i Bergesiden.

Gunhild Grønvold og Cathrine Hagen gikk ut av styret og Liv Vangmyr ut av arrangements- komiteen. Det ble overrakt blomster som en takk for lang og tro tjeneste, men Gunhild var ikke til stede da bildet ble tatt.

Av saker kan nevnes:

- Årskontigenten heves fra kr. 100,- til kr. 125,- 

- Budsjett for 2013 (31.05.2013) ØKONOMI

- Endring av vedtektenes § 4 og § 10  VEDTEKTER

- Utleie av Bergesiden grendetun

- Tillbygg på våningshuset

Se protokoll fra møtet nedenfor:

Protokoll fra årsmøte i Bergesiden Vel  30.5.13 kl. 19.00  
 
Sak 1: Åpning

Godkjent møteinnkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokoll

Møteleder: Arne Idar Grandahl

Referent: Cathrine Hagen

Undertegne protokoll: det ble bestemt at alle til stede skulle skrive under.  

Sak 3: Styrets årsberetning 2012

Godkjent.

Sak 4: Årsregnskapet 2012

Årsregnskapet godkjent.

Sak 5: Forslag til budsjett 2013 
 
Budsjett 2013 noen endringer;

 • Kontingenten heves fra 100,- til 125,- per husstand.

 • Utleie av vel huset – ordinær pris 500,-
  Styret og arrangementskomite 100,-
  Barneselskap gratis

 • Servering mot RV 210 er budsjetter med inntekt 25.000,- og utgift 10.000,-.
  Dette blir stående i budsjettet, men den nye arrangementskomite vurderer om tiltaket lar seg gjennomføre.

 • Julemessa økes fra budsjettert 65.000,- til 70.000,-. Utgiftene holdes på samme nivå.

 • Loppemarked og auksjon er ikke satt på budsjett. Dette blir gjort nå med inntekt 10.000,- og utgift 3.500,-.

  Når penger telles opp etter arrangementer må 2 – to – personer skrive under på billaget. Budsjettet med overnevnte endringer er godkjent av årsmøte. (Se tidligere utsendt møteinnkalling eller www.bergesiden.com)

Sak 6: Endring av vedtekter

Følgende vedtekter ble godkjent endret av årsmøte;

§ 4 Årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Innkalling skal sendes til medlemmene 4 – fire – uker får årsmøte og saker til årsmøte skal være styret i hende 14 dager før årsmøte. Innkalling til alle møter skal være skriftelige.

§ 10 Oppløsning av Bergesiden Vel foretas på årsmøte av ¾ flertall. Fordelingen av velets aktiva avgjøres av årsmøte med ¾ flertall. Aktiva sperres i 5 – fem – år. Eventuelt nytt vels stiftes.

Sak 7: Bergesiden vel og fremtiden (orientering)
Åpen diskusjon om velets fremtid. Et av temaene var påbygging av huset.
Årsmøte gav styret fullmakt til å jobbe videre med saken om evt utbygging. 

Sak 8 Valg:
Valgkomiteens innstilling var følgende;

Styreleder                                 Arne Idar Grandahl                              gjenvalg 1 år
Styremedlem/kasserer               Gerlinda Bloem                                   nyvalgt 2 år

Øvrige styremedlemmer var ikke på valg, men Tor Øyen Hol, som har et år igjen som styremedlem, ble foreslått av valgkomiteen til å være sekretær.
 
Arrangementskomiteen – gjenvalg og nyvalg 2 år;
Gerlinda og Okke Bloem                                  gjenvalg 2 år
Jorunn og Arvid Kravdal                                  gjenvalg 2 år

Tina Rønning                                                    gjenvalg 2 år
Ellen Pedersen                                                  nyvalg 2 år

Ronny Kareliussen                                            nyvalg 2 år

Marit og Svein Kynbråten                                nyvalg 2 år

Tørris og Nina Nyborg                                     nyvalg 2 år

Terje Rønning                                                  nyvalg 2 år

Unni og Roald Tollefsen                                   nyvalg 2 år

Reserver (hjelper til når de har mulighet)
Ragnhild Brodersen
Inger Einarsrud
Liv Grandahl
Jan Ivar Sparby
 
Listen er ikke uttømmende, alle som vil kan være med å hjelpe til.

 

 

2012

Møteinnkalling

Til medlemmer i Bergesiden Vel

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGESIDEN VEL

TORSDAG 19. APRIL 2012  KL. 19.00 PÅ HALVORSET

SAKSLISTE

Sak 1: Åpning

Sak 2: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen

Sak 3: Styrets årsberetning 2011 - legges fram på møte

Sak 4: Årsregnskapet 2011 og budsjett 2012 - legges fram på møte

Sak 5: Valg

Sak 6: Evt innkommende forslag eller vedtektsendringer

Alle medlemmer har rett til å komme med forslag til saker som skal tas op på årsmøtet, såkalte innkommende saker. Frist for disse sakene er to uker før årsmøtet. Det vil si at forslag må være styret i hende innen 15. april. Det samme gjelder endringsforslag til vedtektene. Endringene og forslag til saker sendes primært på mail rolf.gunnar@live.no sekundært pr post.

Vi håper på stort oppmøte!

Med vennlig hilsen

Bergesiden Vel

Rolf Gunnar Osrønningen

Styreleder/Sign


 

Protokoll fra årsmøte i Bergesiden Vel 19.04.2012 kl. 19.00

Sak 1: Åpning

Godkjent møte innkalling.

Sak 2: Valg av møteleder, referat og undertegne protokoll

Møteleder: Rolf Gunnar Osrønningen.

Referent: Gunhild Grønvold.

Undertegne protokoll: Alle de som er tilstede.

Sak 3: Styrets årsberetning 2011

Godkjent.

Sak 4: Årsregnskapet 2011 og budsjett 2012

Årsregnskapet godkjent.

Budsjett 2012 godkjent.

Sak 5: Valg

Nytt styre har følgende sammensetning:

Styreleder:                               Arne Idar Grandahl                         nyvalgt 1 år

Styremedlem/nestleder:             Ellen Grandahl                              nyvalgt 2 år

Styremedlem/kasserer:               Gunhild Grønvold                          ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem/sekretær:              Cathrine Hagen                             ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem:                            Tor Øyen Hol                                gjenvalgt 2 år

Styremedlem:                            Ragnar Einarsrud                           gjenvalgt 2 år

Varamedlem:                             Jorunn Kravdal                              ikke på valg, 1 år igjen

Valgkomitè:                               Unni Tollefsen                              ikke på valg, 1 år igjen

                                                 Liv Vangmyr                                  ikke på valg, 2 år igjen

                                                 Eli Tøraasen                                  gjenvalgt, 3 år

Sak 6: Innkomne saker:

Ingen innkomne saker.

Liv Vangmyr (sign), Arne Idar Grandahl (sign), Eli Tøraasen (sign), Tor Øyen Hol (sign), Rolf Vangmyr (sign), Ragnar Einarsrud (sign), Rolf Gunnar Osrønningen (sign), Gunhild Grønvold (sign), Jorunn Kravdal (sign) og Tina Rønning (sign).

Årsmøte hevet kl. 19.50.